Mộng tưởng hợp hỏa nhân

 - 

PHÁP THÀNH TỰU MỘNG TƯỞNG_MỘT QUYỂN_Hán dịch: miếu Đại Hưng Thiện_ Viện quán Đỉnh_ A Xà Lê thuật (….) hồi phục Phạn Chú với Việt dịch: HUYỀN THANH

Nay Ta vun ra, thấy văn rất cần thiết của Tạng kín có Pháp Thành Tựu Mộng Tưởng. Vì chúng sinh trong đời Mạt thế nên nói lắp thêm tự của Nghi Tắc.

Ở vào Tịnh Thất làm một cái Đàn vuông vức, lớn bé dại tùy ý. Trong mẫu Đàn ấy bày biện vật bái là: hương, hoa, dầu, đèn, thức ăn uống, quả trái, bơ, mật, viên Hoan Hỷ…. Rất nhiều loại như vậy chẳng thể nói đủ, tùy thuộc vào Thời rước vật new mà dùng.

_Tiếp nói Pháp Khuyến Thỉnh là:

Nay con khuyến thỉnh Phật Nhãn Tôn (Buddha-locana-nātha)

Văn Thù (Mañjuśrī), Diệu Tràng (Suketu), các quyến ở trong

Bắc Đẩu, bảy Diệu (Sapta-grahā), nhóm chín Chấp (Nava-grahā)

Hai mươi tám Tu (Aṣṭa-viṃśatīṇāṃ-nākṣatrāṇāṃ), mười nhì Cung (Dvā-daśavimanānāṃ)

Mười hai Thiên vương vãi (Dvā-daśa-deva-rāja), mười nhị Thần (Dvā-daśa-devatā)

Các sản phẩm Rồng (Nāga), Dược Xoa (Yakṣa), La Sát (Rākṣasa)

Vua núi (Sơn Vương) vua sông ( Hà Vương) vua cây lớn(Đại lâu Vương)

Chẳng thừa Khuyến Thỉnh, tịnh Tâm Lực

Giáng lâm, hình ảnh hướng (bóng ảnh hướng đến) nhấn Diệu Cụ (vật cúng color nhiệm)

Hộ trì cho con (… ) trừ Bất Tường ( Điều chẳng xuất sắc lành)

Thành tựu mộng tốt, ban những Nguyện

*

_Tiếp nói Đại Câu Triệu Chú là:

“Quy mệnh_ Ác tát phộc đát la, bát la để hạ đế, đát tha nga đảng củ xa, mạo địa, tích lý giả , bát lý cha la ca gia, ta bà hạ”